Haluk OZMEN


Go to content

Ulusal Bildiriler

Yayınlar

1. Bahçeci, Ş., Yüksek, H. & Özmen, H. (1998). Bazı 3-Alkil(Aril)-3,4-Dimetoksibenzilidenamino-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-On Bileşiklerinin Sentezi, II. Spil Fen Bilimleri Kongresi: Bildirileri. C.B.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Fen Bilimleri Serisi (Kimya), 3, 104 - 107.

2. Ayas, A. & Özmen, H. (1998). Asit-baz kavramlarının güncel olaylarla bütünleştirilme seviyesi: Bir örnek olay çalışması. K.T.Ü. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 153 - 159, 23 - 25 Eylül 1998, Trabzon.

3. Özmen, H., Yüksek, H. & Ayas, A. (1999). Kimyasal reaksiyonlar konusunun kimya ders kitaplarında işlenişinin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 10, 9 - 14, İzmir.

4. Ayas, A., Özmen, H., Demircioğlu, G. & Sağlam, M. (1999). Türkiye ve dünyada yapılan program geliştirme çalışmaları: Kimya açısından bir derleme. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 11, 211 - 219, İzmir.

5. Özmen, H., İbrahimağaoğlu, K. & Ayas, A. (2000). Lise-II öğrencilerinin kimya-ı konularında zor olarak nitelendirdikleri kavramlar ve bunların anlaşılma seviyeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 403 - 407, 6 - 8 Eylül 2000, Ankara.

6. Özmen, H., Dumanoğlu, F. & Ayas, A. (2000). Ortaöğretimde enerji kavramının öğretimi ve enerji eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 508 - 512, 6 - 8 Eylül 2000, Ankara.

7. Yıldırım, A., Demircioğlu, G., Özmen, H. & Ayas, A. (2000). Kimyasal denge konusunun öğrenciler tarafından anlaşılma düzeyi ve karşılaşılan yanılgılar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 427 - 432, 6 - 8 Eylül 2000, Ankara.

8. Şahin, N., F., Şahin, B. & Özmen, H. (2000). Liselerdeki biyoloji öğretmenlerinin derslerini deneylerle işleyebilme ve laboratuar kullanma olanaklarının araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 29 - 33, 6 - 8 Eylül 2000, Ankara.

9. Özmen, H., Demircioğlu, G. & Ayas, A. (2001). Bazı kimya kavramlarıyla ilgili öğrenci yanılgıları: Bir literatür araştırması. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bildiriler Kitabı, s. 414 - 420, 7 - 8 Eylül 2001, İstanbul

10. Demircioğlu, G., Özmen, H. & Ayas, A. (2001). Kimya öğretmen adaylarının asitler ve bazlarla ilgili yanlış anlamalarının belirlenmesi. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bildiriler Kitabı, s. 451 - 457, 7 - 8 Eylül 2001, İstanbul.

11. Özmen, H., Demircioğlu, G. & Ayas, A. (2002). Lise 2 öğrencilerinin mol kavramı ve kimyasal hesaplamalarla ilgili anlama seviyeleri ve problem çözme yeterliliklerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma. ODTÜ Eğitim Fakültesi V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 821 - 826, 16 - 18 Eylül 2002, Ankara.

12. Özmen, H., Karamustafaoğlu, S., Sevim, S. & Ayas, A. (2002). Kimya öğretmen adaylarının temel kimya kavramlarını anlama seviyelerinin belirlenmesi. ODTÜ Eğitim Fakültesi V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 827 - 833, 16 - 18 Eylül 2002, Ankara.

13. Ünal, S., Özmen, H., Demircioğlu, G. & Ayas, A. (2002). Lise öğrencilerinin kimyasal bağlarla ilgili anlama düzeylerinin ve yanılgılarının belirlenmesine yönelik bir çalışma. ODTÜ Eğitim Fakültesi V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 846 - 852, 16 - 18 Eylül 2002, Ankara.

14. Demircioğlu, G., Özmen, H. & Ayas, A. (2002). Lise II kimya öğrencilerinin asit ve bazlarla ilgili önbilgileri ve karşılaşılan yanılgılar. ODTÜ Eğitim Fakültesi V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 719 - 725, 16 - 18 Eylül 2002, Ankara.

15. Bak, Z., Yiğit, H. & Özmen, H. (2005). Buluş yaklaşımına dayalı bir ders planının geliştirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 867 - 874, 28 - 30 Eylül 2005, Denizli.

16. Özmen, H., Demircioğlu, G. & Demircioğlu, H. (2006). Pedagojik formasyon eğitimi almış ve almamış kimya öğretmenlerinin öğretim uygulamaları açısından karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7 - 9 Eylül 2006, Bildiriler Kitabı, Cilt III, s. 1509 – 1513, Ankara.

17. Demircioğlu, G. Özmen, H. & Demircioğlu, H. (2006). Kimya öğretmen adaylarının elektrokimya kavramlarını anlama düzeyleri ve karşılaşılan yanılgılar, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7 - 9 Eylül 2006, Bildiriler Kitabı, Cilt III, s. 1153 – 1157, Ankara.

18.
Yiğit, N., Özmen, H. & Alev, N. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinde hazırladıkları çalışma yapraklarının incelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7 - 9 Eylül 2006, Bildiriler Kitabı, Cilt III, s. 1608 – 1615, Ankara.

19.
Kenan, O., Özmen, H. & Güney, K. (2007). İlköğretimin farklı seviyelerindeki öğrencilerin madde ve tanecikli yapı ile ilgili fikirleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiriler Kitabı; s. 449 - 455; 5 - 7 Eylül 2007, Tokat.

20. Güney, K., Özmen, H. & Kenan, O. (2007). İlköğretim 8. sınıf genetik ünitesine yönelik bilgisayar destekli bir materyalin geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiriler Kitabı; s. 204 - 210; 5 - 7 Eylül 2007, Tokat.

21. Metin, M. & Özmen, H. (2008). Performans değerlendirmeye yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu.

22. Metin, M. & Özmen, H. (2009). Öğretmenlerin performans değerlendirmeye yönelik hizmet-içi eğitim (HİE) ihtiyaçlarının belirlenmesi: Artvin ili örneği, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, 18 – 20 Kasım 2009, Bildiriler Kitabı, s. 522 – 530, Giresun.

23. Metin, M. & Özmen, H. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenleri için geliştirilen performans değerlendirmeye yönelik hizmet-içi eğitim (HİE) kurs programının tanıtımı, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, 18 – 20 Kasım 2009, Bildiriler Kitabı, s. 531 – 538, Giresun.

24. Metin, M., Özmen, H. & Kaleli Yılmaz, G. (2010). Fen ve teknoloji öğretmenleri için hazırlanmış performans değerlendirmeye yönelik hizmet içi eğitim kursundan yansımalar. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23 - 25 Eylül 2010, İzmir.

25. Metin, M., Özmen, H. & Coşkun, K. (2010). Fen ve teknoloji öğretmenleri için hazırlanan performans değerlendirmeye yönelik hizmet içi eğitim kursunun değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23 - 25 Eylül 2010, İzmir.

Ana Sayfa | Eğitim | İş Deneyimi | Yayınlar | Akademik | Dersler | Linkler | İletişim | Kişisel | Site Haritası


Back to content | Back to main menu