Haluk OZMEN


Go to content

Ulusal Makaleler

Yayınlar

1. Şen, N., Özmen, H. & Ayas, A. (2000). Kimya öğretmenlerinin nicel analitik kimya problemlerini çözmede kullandıkları stratejiler. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(18), 125 - 136.

2. Özmen, H. & Ayas, A. (2001). Kimya öğretmenliği öğrencilerinin laboratuar uygulamalarında karşılaştıkları güçlüklerin tespiti. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(21), 1 - 7.

3.
Ayas, A., Özmen, H. & Coştu, B. (2002). Lise öğrencilerinin buharlaşma kavramı ile ilgili anlamalarının belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 74 - 84.

4. Ayas, A. & Özmen, H. (2002). Lise kimya öğrencilerinin maddenin tanecikli yapısı kavramını anlama seviyelerine ilişkin bir çalışma. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19(2), 45 - 60.

5. Özmen, H.,
Ayas, A. & Coştu, B. (2002). Fen bilgisi öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı hakkındaki anlama seviyelerinin ve yanılgılarının belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(2), 507 - 529.

6. Özmen, H.
& Demircioğlu, G. (2003). Lise öğrencilerinin müfredatta yer alan bazı kimya kavramlarını anlama seviyelerinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(25), 79 - 89.

7. Özmen, H.
& Demircioğlu, G. (2003). Asitler ve bazlar konusundaki öğrenci yanlış anlamalarının giderilmesinde kavramsal değişim metinlerinin etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 159, 111 - 119.

8. Özmen, H.
(2004). Kimya öğretmen adaylarının asit ve baz kavramlarıyla ilgili bilgilerini günlük olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 317 - 324.

9. Özmen, H. & Kolomuç, A. (2004). Bilgisayarlı öğretimin çözeltiler konusundaki öğrenci başarısına etkisi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 57 - 68.

10. Özmen, H. (2004). Kimya-1,2 ders kitaplarındaki deneylerin uygulanabilirlik düzeylerine ve laboratuar kullanımına yönelik öğretmen görüşleri. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 11 - 27.

11. Karamustafaoğlu, O, Özmen, H. & Ayvacı, H. Ş. (2004). Isı ve sıcaklık kavramlarının öğrencilerin zihninde yapılanmasına yönelik bir örnek olay incelemesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 97 - 109.

12. Demircioğlu, G., Özmen, H. & Demircioğlu, H. (2004). Bütünleştirici öğrenme kuramına dayalı olarak geliştirilen etkinliklerin uygulanmasının etkililiğinin araştırılması, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(1), 21 - 34.

13. Karamustafaoğlu, O. & Özmen, H. (2004). Toplumumuzda ve öğretmen adayları arasında öğretmenlik mesleğine verilen değer üzerine bir araştırma, Değerler Eğitimi Dergisi, 2(6), 35 - 49.

14. Özmen, H., Şahin, N. F. & Şahin, B. (2004). Fen bilgisi öğretmen adaylarının difüzyon ve osmoz kavramlarını anlama seviyelerinin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 81 - 90.

15. Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology, Volume: 3, Issue: 1, Article: 14.

16. Demircioğlu, G., Özmen, H. & Ayas, A. (2004). Asit ve baz kavramları üzerine bir araştırma çerçevesinde kimyada karşılaşılan kavram yanılgıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(1), 57 - 80.

17. Karamustafaoğlu, O., Aydın, M. & Özmen, H. (2005). Bilgisayar destekli fizik etkinliklerinin öğrenci kazanımlarına etkisi: basit harmonik hareket örneği, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4), 67 - 81.

18. Özmen, H. (2005). 1990-2005 ÖSS sınavlarındaki kimya sorularının konu alanlarına ve Bloom taksonomisine göre incelenmesi, Eğitim Araştırmaları, 21, 187 - 199.

19. Özmen, H. (2005). Kimya öğretiminde yanlış kavramlar: Bir literatür araştırması, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 23 - 43.

20. Özmen, H. & Yıldırım, N. (2005). Çalışma yapraklarının öğrenci başarısına etkisi: Asitler ve bazlar örneği, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(2), 124 - 143.

21. Özmen, H. (2005). Ortaöğretim kurumlarının ve özel dershanelerin kimya öğretimine yönelik karşılaştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 26 - 38.

22. Özmen, H. & Karamustafaoğlu, O. (2006). Lise II. sınıf fizik-kimya sınav sorularının ve öğrencilerin enerji konusundaki başarılarının bilişsel gelişim seviyelerine göre analizi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 91 - 100.

23. Demircioğlu, G., Özmen, H. & Demircioğlu, H. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fiziksel ve kimyasal değişme kavramlarını anlama düzeyleri ve yanılgıları, Milli Eğitim Dergisi, 170, 260 - 273.

24. Yiğit, N. & Özmen, H. (2006). Fen öğretimine yönelik hazırlanan modellerin kazandırmayı amaçladıkları davranışlar açısından incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1 - 14.

25. Özmen, H. (2007). Üniversite öğrencilerinin kimyasal bağlanma konusunu anlama ve yanılgılarını gidermelerine bilgisayar destekli öğretimin etkisi, Milli Eğitim Dergisi, 175, 185 -197.

26. Özmen, H. (2008). Okul deneyimi I ve okul deneyimi II derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri, OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 25 - 37.

27. Metin, M. & Özmen, H. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı kuramın 5E modeline uygun etkinlikler tasarlarken ve uygularken karşılaştıkları sorunlar, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(2), 94 - 123.

28. Metin, M. & Özmen, H. (2010). Biçimlendirici değerlendirmeye yönelik öğretmen adaylarının düşünceleri, Milli Eğitim Dergisi, 39 (187), 293 – 310.

29. Metin, M. & Özmen, H. (2010). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin performans değerlendirmeye yönelik hizmet içi eğitim (HİE) ihtiyaçlarının belirlenmesi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 819 - 838.

30. Metin, M. & Özmen, H. (2012). Investigation of teacher opinions about performance assessment with respect to the gender and branch variables. Journal of Turkish Science Education, (Kabul Edildi).

Ana Sayfa | Eğitim | İş Deneyimi | Yayınlar | Akademik | Dersler | Linkler | İletişim | Kişisel | Site Haritası


Back to content | Back to main menu